תגובת קוממיות- יום ב' כט אב 9/8/10


הדברים מפורסמים לאור עמידת הרבנים

הרב דב ליאור והרב יעקב יוסף

כנגד חקירת משטרה
וכן על דברים שנאמרו לכאורה כנגד הרב אליעזר מלמד:


כהמשך לקריאת רבותינו, היננו מכריזים על נאמנותנו אליהם ואל דבריתורתם.
לא יבהילונו איומי ברי חלוף המרימים ידם על קודשי וקדושי ישראל.
כנגד מערכת חוקתית מסולפת ומסלפת כעת הזאת, חשוב שיאמרו דברי אמת ובקומה זקופה.
בחורי ישראל העומדים לקראת כניסה לעולמה של תורה בימים הקרובים מוזמנים להצטרף
לדרך ישרה ואמיתית זו שאינה פועלת רק באופן של "נחמדות" למצוא חן בעיני אדם כנגד דיברי
אלוקים חיים פשוטים וברורים אלא מדריכה את בניה לחיים של תורת אמת ושלום
כתלמידים, מחזקים אנו את ידי רבותינו בעמידתם איתן
ציבור נאמני התורהנקרא להקהל ולעמוד לכבודה של תורה.


חברי תנועת 'קוממיות'